StiroFert Tavanice veće dužine Štampa

svetli otvor 8-12m

sa nosivošću u jednom ili dva smera (roštilj), sa korisnim teretom (do 15kN/m2), za stambene, javne i industrijske objekte - uz minimalno podupiranje (razmak podupiranja do 2,5 metra)

i armiranje isključivo binorima prostornim rešetkama, iz razloga veće krutosti i potpunog uvida u količinu armature.

Plan podupiranja u fazi izgradnje sa nadvišenjem središnjih podupirača u odnosu na krajnje:

Plan podupiranja kod tavanica veće dužine